Konkurs - Instagram

Regulamin Konkursu „BALMORA”


§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu na koncie strony BALMORA pod adresem: instagram.com/balmora_clothing jest Firma Usługowa Balmora Sebastian Chłodnicki Rafał Jonkisz, ul.Żuki 50a 62-700 Turek NIP: 6681997166
2. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem konta marki Balmora na Instagramie, przy wykorzystaniu posta.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa 14.05.2019 (godz. 20:00) do 26.05.2019 do godziny 21:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.


§2 Uczestnicy, głosujący i komentujący


1. Uczestnikami konkursu mogą być:
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do konkursu poprzez skomentowanie posta konkursowego, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie konta Balmora_clothing na Instagramie (instagram.com/balmora_clothing) oraz strony balmoraclothing.com.

 

§3 Zasady konkursu


1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować post z ogłoszonym konkursem na stronie instagram.com/balmora_clothing.
2. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przy wyborze zwycięzców przez jury jest oznaczenie 3 profili instagram znajomych płci męskiej.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) Od dnia 14.05.2019 (godz. 20:00) do 26.05.2019 do godziny 21:00 uczestnicy mogą dodawać Zgłoszenia,
b) 26.05.2019r jury spośród Zgłoszeń, wylosuje 2 zwycięzców drogą losowania.
c) W dniu 26.05.2019 (godzina 21:00) na koncie strony BALMORA na Instagramie zostaną opublikowane wyniki konkursu.
4. Zgłoszenia, które odbiegają od tematyki konkursu oraz naruszają niniejszy Regulamin, nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie zostaną dopuszczone do walki o zwycięstwo.
5. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą e-maila, wysyłając wiadomość na adres podany przez laureata.


§4 Nagrody1. Nagrodami w konkursie jest kurtka jeasowa (czarna i niebieska) z asortymentu ze strony balmoraclothing.com.
2. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy (wytypowanemu w drodze losowania).
3. W skład Jury będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora, które będzie oceniało zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
6. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w mailu zwrotnym.


§5 Reklamacje i postanowienia końcowe1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres Organizatora shop@balmoraclothing.com , z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 21.02.2019 racje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie e-maila z odpowiedzią w tym terminie.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikacji prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl